Mrežno orijentirani uređaj NAC-1001 (Network Alarm Communicator) je TCP/IP alarmni komunikator i protokol koverter . Služi za prihvat klasičnih alarmnih protokola iz alarmne centrale (Contact ID), koji služe za komunikaciju preko klasičnih telefonskih linija, i njihovu konverziju u sigurnu TCP/IP komunikaciju preko Frame relaya, iznajmljenih komunikacijskih kanala, modemske veze, ISDN-a, GPS-a, GPRS-a, satelitske veze ili bilo kojeg drugog komunikacijskog kanala, koji je u stanju prenositi TCP/IP protokol.

Sabotaža komunikacije alarmnih centrala (presjecanje ili kvar telefonske linije) u raznim objektima koji su spojeni na dojavne centre zaštitarskih kuća rezultira time da dojavni centar nema pravovremenu informaciju o gubitku komunikacije na objektu i na taj način ne može promptno reagirati na potencijalnu incidentnu situaciju.Stoga je nastala potreba za uređajem koji bi takve aktivnosti detektirao te proslijedio upozorenje o prekidu komunikacije u dojavni centar.

Zahvaljujući NAC-u 1001, veza prema centru se permanentno provjerava preko odgovarajuće mrežne infrastrukture (korporativna mreža banke, pošte...). U slučaju prestanka komunikacije preko prijenosnog kanala, komunikacija s dojavnim centrom zaštitarske službe će se pokušati ostvariti sekundarnom vezom (npr. GPRS ili telefonskom linijom) te u slučaju neuspješnog povezivanja sa centrom na incidentnu lokaciju će izaći interventna ekipa, da osigura objekt.

Što se same tehničke izvedbe tiče, uređaj je kompatibilan sa svim tipovima alarmnih centrala koje komuniciraju u Contact ID formatu. Na taj se način ostvaruju značajne uštede jer nem a potrebe za mijenjanjem postojećih centrala na objektima. Uređaj također ne postavlja nikakve dodatne predradnje za montažu koja je time bitno pojednostavljena. Software za komunikaciju sa mrežnim alarmnim komunikatorima podržava višenitnu tehnologiju komunikacije, što omogućava istovremenu kontrolu velikog broja uređaja. Sustav je kompatibilan sa većinom nadzornih programa u dojavnim centrima te ne postoji potreba za nabavkom dodatnog hardware-a i software-a za ispravno funkcioniranje, kao niti dodatnom obukom osoblja.


TEHNOMOBIL d.o.o. Sarajevo - sva prava pridržava Tehnomobil 2000-2008