Razvojem komunikacijskih tehnologija i širenjem popularizacije Interneta, otvara se jedna nova mogućnost multimedijske promocije marina, hotela, turističkih središta, gradova, stvaranja koncepata virtualnih muzeja te praćenja prometa korištenjem mrežnih fiksnih i pokretnih kamera. Dovoljno je postaviti kameru na neko atraktivno mjesto i osigurati stalni komunikacijski link (LAN, ADSL, GPRS, stalni TCP/IP vod...), nakon čega centralna aplikacija kontrolira kamere i automatski šalje slike na predefiniranu web stranicu ili provideru MMS usluge u određenim vremenskim intervalima. Centralna aplikacija se također može povezati sa drugim mrežno orijentiranim uređajima, kao što je npr. meteorološka stanica, i na taj način uz sliku isporučiti dodatnu informaciju o temperaturi, brzini i smjeru vjetra na lokaciji gdje je smještena kamera. Tehnomobil je, u suradnji sa tvrtkom Holosys, razvio aplikacijski softver 'Tehnomobil Holosys Web Attraction' koji omogućuje multimedijsku promociju gradova, hotela, marina, turističkih centara, a jednako kvalitetno može poslužiti za ostvarenje koncepta virtualnog muzeja i kreiranja umjetničkih instalacija. Posebna primjena ovakvog softvera može biti i za nadziranje prometa.

WEB attraction u sustavima nadzora prometa

Sustavi kontrole i nadzora prometa zauzimaju sve bitniju ulogu u optimizaciji i poboljšanju prometnog toka. Pravovremena informacija o stanju na pojedinim prometnim čvorištima te uočavanje kritičnih točaka zagušenja pomaže u donošenju najboljih odluka za definiranje optimalnog prometnog pravca. Interakcija sa modernim tehnologijama mobilne telefonije omogućava trenutno dobivanje informacije o stanju na cestama u obliku statičke slike (MMS usluga) ili video stream-a korištenjem najnovijih komunikacijskih tehnologija (EDGE, UMTS, itd.).

WEB attraction gradova

Širenjem popularizacije Interneta nastaje sve veća potreba za sustavima koji omogućuju multimedijsku promociju određenog grada ili turističkog središta putem web stranica. Postavljanjem pokretne mrežne kamere na atraktivnu poziciju i njenom kontrolom iz web attraction aplikacije, moguće je periodički uzimati slike sa neograničenog broja predefiniranih pozicija te ih distribuirati različitim korisnicima (vlasnici web portala, telekom provideri MMS usluga, itd.). Budući da je svaka slika indeksirana u skladu sa predefiniranom pozicijom, na webu je moguće kreirati virtualnu kartu. Na taj način korisnik Interneta pritiskom na određenu točku dobije najsvježiju sliku s odabrane pozicije. Velike su marketinške mogućnosti iskorištenja slika sa pokretnih kamera kroz interakciju s MMS uslugom, gdje korisnik može u bilo kojem trenutku dobiti atraktivnu sliku s kamere i distribuirati ju u obliku multimedijske razglednice. Također, postoji mogućnost interakcije sa meteorološkom stanicom te se na taj način uz sliku može isporučiti i dodatna informacija o temperaturi, brzini i smjeru vjetra na lokaciji gdje je smještena kamera.

WEB attraction koncept virtualnog muzeja

Česta je potreba za kreiranjem određene umjetničke instalacije u različitim kulturnim ustanovama (muzeji, galerije, itd.), gdje se određene pokretne mrežne kamere mogu kontrolirati putem web attraction aplikacije te sa interesantnih predefiniranih pozicija distribuirati slike na web server na Internetu. Na taj se način mogu, u kombinaciji sa određenim prezentacijskim alatima na Internetu, prikazati trenutna događanja u muzeju ili interesantne skulpure, kao i predmeti umjetničkog postava.

WEB attraction u marinama

Uz koncept tehničke zaštite kroz video nadzor marina, često se javlja potreba za multimedijskom promocijom putem Interneta. Isto tako, vlasnici plovila imaju želju da u svakom trenutku mogu dobiti sliku sa svoga veza putem web stranice ili MMS usluge. Postavljanjem pokretne mrežne kamere na atraktivnu poziciju te njenom kontrolom iz web attraction aplikacije, moguće je periodički uzimati slike sa predefiniranih lokacija i distribuirati ih putem web stranice marine. Budući da je svaka slika posebno indeksirana moguće je kreirati virtualnu kartu. Na taj način korisnik Interneta, pritiskom na određenu točku, dobije najsvježiju sliku svog plovila. Slike sa pokretnih kamera se mogu iskoristiti i kroz interakciju s MMS uslugom. Također, postoji mogućnost interakcije sa meteorološkom stanicom te se na taj način uz sliku može isporučiti i dodatna informacija o temperaturi, brzini i smjeru vjetra na lokaciji gdje je smještena kamera.


TEHNOMOBIL d.o.o. Sarajevo - sva prava pridržava Tehnomobil 2000-2008