Sve sustave tehničke zaštite, moguće je integrirati u jedan centralni nadzorni sustav. Centralni uređaji na koju su spojeni svi elementi pojedinog Sve sustave tehničke zaštite, moguće je integrirati u jedan centralni nadzorni sustav. Centralni uređaji na koju su spojeni svi elementi pojedinog sustava tehničke zaštite (vatrodojave, protuprovale, video nadzora, kontrole pristupa), spajaju se preko odgovarajućeg mrežnog uređaja (getaway) na centralni PC. Na njemu dobivamo grafičke informacije o stanju svakog pojedinog sustava. U slučaju alarma ili neke druge detektirane nepravilnosti, na ekranu dobivamo sliku tlocrta objekta, gdje možemo točno vidjeti, na kojoj etaži, u kojoj prostoriji odnosno sobi je generiran alarm, te koji je javljač u alarmu, grešci i sl. Bitno je naglasiti da je komunikacija u takvim sustavima centralnog nadzora dvosmjerna, što znači da osim prihvata različitih informacija (alarma, predalarma, detekcije grešaka u sustavu, itd.), možemo vršiti i upravljanje (potvrđivati i resetirati inicirane događaje, vrštiti uključenja i isključenja sekcija-zona-elemenata, itd.).

Na taj se način idealno kombiniraju prednosti modernog pristupa baziranog na PC-u sa specifičnim zahtjevima integriranih sustava tehničke zaštite. Lokalne jedinice sustava ( npr. sustavi u jednoj zgradi) moguće je povezati sa centralnom nadzornom stanicom putem, RS-232, LAN te također i udaljene jedinice (npr. između dva grada) preko WAN-a Podržan je standardni TCP/IP protokol, a centralna nadzorna aplikacija je bazirana na Windows NT/2000 operativnom sustavu. Standardni hardware centralne jedinice je baziran na modularnom softveru, koji se može vrlo jednostavno prilagoditi zahtjevu korisnika, a preko otvorenog protokola je moguće ostvariti vezu sa trećim sustavima.